Use $item["id"] for 2
Use $item["title"] for Stacja Polielektrolitu
Use $item["pre-info"] for

Wydajny proces odwadniania osadu cz?sto obejmuje dodawanie polielektrolitu w celu poprawy sucho?ci odwodnionego osadu i jako?ci odcieku. Proces mieszania proszku oraz wody w Stacji Polielektrolitu NOXON Jet odbywa si? w zbiornikach, co zapewnia p?ynne i ekonomiczne przygotowanie roztworu polielektrolitu.

Roztwór polielektrolitu zwykle stosuje si? w celu poprawy procesu odwadniania. Stacja Polielektrolitu NOXON JET jest urz?dzeniem w pe?ni automatycznym i dostarczane jest z du?? rozpi?to?ci? wydajno?ci.


Use $item["main-image"] for /content/files/products/noxon_jet_rendering.png
Use $item["link"] for /produkty/polymermaskin/

#Text#